TRIGGER WARNING
death, transphobia

Jennifer Laude

On October 12, 2014, a police report revealed Laude was found dead naked on a bathroom floor in Celzone Lodge. Her murderer was identified as Private First Class Joseph Scott Pemberton of the US Marines.

The police reported that the murder was a hate crime, saying that what prompted Pemberton’s murder of Laude was him finding out that Jennifer was “gay.”

Following the Visiting Forces Agreement, custody of him was transferred to the US. In 2020, Pemberton was granted absolute pardon by President Duterte. Pemberton is now back in the United States.

Jessa Remiendo

She was partying on September 16, 2019 with her friends in Bolinao, Pangasinan. She decided to buy cigarettes, but never returned. The next morning, her body was found on the white sand shore of Patar Beach.

The president of United Pangasinan LGBTQ+ stated that trans women were widely accepted in the city and that Jessa was one of the kindest transgender women in the province.

Madonna Nierra

According to Donna’s father, Ricky, Donna went out the night of September 26 but never returned. Her body was found floating in a river in Caloocan on Monday after being missing since Saturday. She was only 23 years old.

Heart Pontanes

Heart Potanes was a beautician in a salon in Malabon City. She was killed by two men, who were her frequent clients and were given free access to go in and out her rented room.

The murderers took a selfie and filmed the whole murder scene. Heart suffered from 15 stabs and died while being treated in Manila Central University.

Para kanino?

Ang mga pangalan at kwento ni Jennifer Laude, Madonna Nierra, Heart Pontanes, at Jessa Remiendo ay iilan lamang sa mga taong nakaranas ng sakit dahil lamang sa kanilang katauhan.

Taon-taon, marami sa ating kasamang LGBTQ+ ay nasasaktan, namamatay, nawawalan ng trabaho, ng tahanan, magulang, kaibigan, kanlugan, dahil lang iba ang kanilang minamahal. Iba lang ang kanilang pananamit. Pananalita. Ugali. Gawa. Pero kahit ito'y simpleng pagkakaiba, patuloy pa rin ang diskriminasyon sa Pilipinong LGBT.

Upang mabigyang lunas ang mga kahirapang ito, nais nating ipasa ang SOGIE Equality Bill (HB 6294), na siyang magbibigay proteksyon at hustisya sa iba pang biktima ng karahasan, mula sa kultura ng heteroseksismo at ng patriyarka.

Ano ang SOGIE?

Ang ibig sabihin ng SOGIE ay Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression.

• Sexual Orientation
sekswal o/at romantikong pagnanasa o atraksyon (kung sino ang gusto ng tao). may ilang nasa ilalim nito:

• Lesbiyana
⠀⠀⠀babaeng may gusto sa kapwa babae
• Bakla
⠀⠀⠀lalaking may gusto sa kapwa lalaki
• Bisekswal
⠀⠀⠀may gusto sa babae, lalaki, o/at iba pang kasarian
• Heterosekswal
⠀⠀⠀babaeng may gusto sa lalaki o lalaking may gusto sa babae


• Gender Identity
kamalayan ng isang tao sa kanyang kasarian (kung lalaki, babae, o ano pa mang ibang kasarian ang tingin niya sa sarili)


• Gender Expression
pagpapahayag ng gender identity (pananamit, kilos, gawi, at pag-iisip)


Ang lahat ng tao, LGBT+ man o hindi, ay may SOGIE.

Ano ang Anti-Discrimination Bill?

Kilala rin bilang SOGIE Equality Bill, ito ay isang panukalang batas na nagbabawal sa iba't-ibang uri ng diskriminasyon sa tahanan, paaralan, trabaho, pampublikong lugar, atbp. base sa SOGIE ng tao.

Para nga lang ba sa LGBT+ ang ADB? Hindi ba ito "special rights" para sa kanila?

Hindi.

Saklaw ng ADB ang lahat ng tao dahil lahat naman tayo ay may SOGIE, at kahit hindi LGBT+ ay nakakaharap din ng diskriminasyon base sa kanilang SOGIE.

Gayumpaman, kailangang alalahanin na ang sektor na pinaka-bulnerable sa diskriminasyon at karahasan base sa SOGIE ay ang LGBT+. Kaya naman, sila ang pangunahing sektor na maproprotektahan ng ADB. Subalit, muli, hindi ibig sabihin nito ay binibigyan ng espesyal na karapatan ang LGBT+ dahil saklaw naman ng batas na protektahan ang LAHAT NG MAMAMAYANG PILIPINO, LGBT+ man o hindi, mula sa diskriminasyon base sa SOGIE.

Kasama ba sa ADB ang pagsasa-legal ng same-sex marriage?

Hindi.

Nakalagay sa Family Code ang limitasyon ng kasal sa pagitang ng babae at lalaki at wala ring kahit anong probisyon sa ADB tungkol dito. Nangangailangan ng hiwalay na panukala para sa marriage equality.

Ano ang kasaysayan ng ADB sa Kongreso?

Unang inilatag ang ADB noong taong 2000. Matapos ang 17 taon, naipasa lamang ito hanggang 3rd reading sa Kongreso at hindi na nakalampas sa periods of interpellation (paghapag ng panukalang batas at pag-uusap tungkol dito) sa Senado.

Ang ADB ang itinuturing na pinakamatagal na panukalang nanatili sa plenaryo na inabot na ng halos 20 taon.

Makakasira ba ng pamilya ang ADB?

Hindi.

Walang kahit na anong probisyon sa ADB ang taliwas sa probisyon ng Konstitusyon sa pagbibigay-halaga ng gampanin ng pamilya sa lipunan.

Matatapakan ba ng ADB ang kalayaang panrelihiyon (freedom of religion)?

Hindi.

Malinaw na hindi manghihimasok ang ADB sa mga gawaing panrelihiyon, lalo na't may probisyon sa Konstitusyon ng separasyon ng estado at simbahan.

Ngunit, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pananampalataya upang mangutya at mangdiskrimina ng mga LGBT+. Ang kalayaan sa panananampalataya ay nagtatapos kung ito ay hahantong sa pagtapak ng karapatan ng tao, LGBT+ man o hindi.

Matatapakan ba ng ADB ang kalayaan sa pagpapahayag (freedom of expression)?

Hindi.

Dapat nating tandaan na ang kalayaan sa pagpapahayag ay hindi kalayaang mangutya at mangyurak. Ang lahat ng karapatan ay may karampatang limitasyon at responsibilidad.

Matatapakan ng ADB ba ang kalayaan sa akademya (academic freedom)?

Hindi.

Walang kinalaman ang SOGIE ng tao sa kaniyang karapatan sa edukasyon, at hindi rin ito dapat makahadlang sa kaniyang pagkatuto. Ang isinusulong ng ADB ay pagkakaroon ng isang akademikong kaligirang ligtas sa anumang diskriminasyong nakabatay sa SOGIE lalo na para sa mga mag-aaral.

Kaugnay nito'y iminumungkahi ring mawala ang mga patakarang nakasisikil sa karapatang magpahayag ng kasarian ng mga estudyante (hal. mandatory haircut, uniform, at iba pa).

Matatapakan ba ng ADB ang karapatan ng kababaihan?

Hindi.

Sa katunayan, parte rin ng pangunahing sektor na mapoprotektahan ng ADB ang mga lesbiyana (babaeng nagkagusto sa kapwa-babae), mga babaeng bisexual (nagkakagusto sa lalaki, babae, at sa iba pang kasarian), at mga trans women (ipinanganak na lalaki ngunit ang pagkilala sa sarili ay babae). May mga kababaihan ding kasama sa LGBT+ community at hindi rin naman halos magkalayo ang diskriminasyong nararanasan ng kababaihan at LGBT+ sa ilalim ng heteropatriyarkal na lipunan.

Mayroon namang Bill of Rights sa ating Konstitusyon. Kailangan pa ba talaga ng ADB?

Oo.

Mas mapapalakas ang mga probisyong saklaw ng ating Konstitusyon lalo na sa pagprotekta ng mga minoryang sektor kung may ispesipikong batas para dito. Halimbawa na lang ay ang mga naipasang ispesipikong batas para sa karapatan ng mga kababaihan.

Anu-ano ang mga uri ng diskrimasyon sa ilalim ng ADB?

Sa ilalim ng House Bill 6294, kinikilala ng estado ang mga LGBT+ bilang minoryang sektor ng ating lipunan. Kinikilala rin ang konsepto ng SOGIE at ang iba't-ibang uri ng diskriminasyon na base sa SOGIE, kung saan ang mga LGBT+ ang pangunahing nakakaranas nito.

Ipinagbabawal nito ang iba't-ibang uri ng karahasan at diskriminasyong nararanasan sa:

TRABAHO
• Paglalantad ng SOGIE ng isang tao bilang requirement sa hiring, promotion, at iba pang proseso na may kinalaman sa trabaho.
• 'Di pagbibigay at pagtanggal ng dokumento at lisensya para sa trabaho o negosyo dahil sa iyong SOGIE

PAARALAN
• 'Di pagtanggap o pagtanggal sa isang tao sa mga institusyong akademiko dahil sa kanyang SOGIE
• Pagpataw ng mabigat na parusa sa isang mag-aaral dahil sa kanyang SOGIE, at diskriminasyon laban sa mag-aaral dahil sa SOGIE ng kanyang magulang o guardian

KALUSUGAN
• Pagtanggi sa isang tao sa pampubliko at pribadong serbisyong pangkalusugan at insurance dahil sa kanyang SOGIE
• Pagpipilit sa isang tao na sumailalim sa medical at psychological examination upang alamin o tangkaing baguhin ang SOGIE nito.

SERBISYO
• 'Di pagtanggap sa paggamit ng mga serbisyong pampubliko dahil sa iyong SOGIE
• 'Di pagtanggap sa paggamit ng mga tao ng mga establisamiyento, pasilidad, utilidad, at serbisyo na bukas naman sa publiko dahil sa iyong SOGIE
• 'Di pagkilala sa organisasyon, partidong politikal, institusyon, at establisamiyento, at pagsikil sa pag-oorganisa dahil sa SOGIE ng mga miyembro at target constituents nito sa paaralan, trabaho, at sa komunidad

MEDIA
Pagpapalaganap ng stigma at pangha-harass base sa SOGIE ng isang tao o grupo ng mga tao sa iba’t ibang uri ng media katulad ng libro, telebisyon, at social media

AT IBA PA
• Sa ilalim ng kustodiya ng mga ahensiyang nagpapatupad ng batas katulad ng pulis, militar, at iba pa, ipinagbabawal ang profiling (pagtatala at pagsusukat ng ugali at sikolohikal na katangian ng tao at paggamit nito para gumawa ng mga pangkalahatang pantukoy sa tao), pagpapakulong, at pisikal at berbal na pananakit sa tao base sa kanyang SOGIE
• Paglantad ng SOGIE ng isang tao ng walang permiso
Hate speech laban sa LGBT+
• Pagpigil sa isang bata na ipahayag ang kanyang sekswalidad at pag-abuso sa bata dahil sa kanyang SOGIE
• Mga katulad na gawaing yumuyurak at tumatapak sa kalayaan at karapatan ng isang tao dahil sa kanyang SOGIE
• Sa kabilang banda, hinihikayat ang tama at positibong representasyon ng LGBT+ sa media upang labanan ang mga maling paniniwala na madalas na nagdudulot ng diskriminasyon at karahasan laban sa kanila.

Ano ang parusa sa mga lalabag ng ADB?

May multang PHP 100,000-500,000 o 1-6 na taong pagkakakulong, ayon sa magiging hatol ng korte. Kailangan ding sumailalim sa human rights' education at pakikisalamuha sa mga biktima ng diskriminasyon ang mga lalabag.

Anu-anong mga ahensya ang may gampanin sa pagpapatupad ng ADB?

Women and Children’s Desk
maghahawak ng mga kaso sa mga presinto, at kailangang sumailalim sa gender sensitivity training ang mga pulis

Department of Labor and Employment
maghahawak ng mga kaso ng diskriminasyon sa trabaho

Civil Service Commission
maghahawak ng mga kaso ng diskrimasyon sa pamahalaan

Commission on Human Rights
mag-iimbestiga at magrerekomenda ng pagpataw ng kaso laban sa taong lalabag

Bakit hindi na lang magkaroon ng ADB na saklaw ang ibang sektor na nadidiskrimina?

Sinubukang magbalangkas sa mga nakaraang Kongreso ng komprehensibong anti-discrimination law, pero isinasantabi lang ang mga LGBT+ at hindi rin umuusad ang mga ganitong panukala. Dahil dito, hinangad na magkaroon ng hiwalay na batas para sa diskriminasyon base sa SOGIE.

Hindi kailanman maisasakatuparan ang komprehensibong anti-discrimination law hangga't patuloy ang pag-atake at pagsasantabi sa karapatan ng isang nadidiskriminang sektor (gaya ng LGBT+) dahil sa ignoransiya, pagkasuklam, at hindi progresibong pagtingin dito.

Ano ang #AchibDisBill2020?

Ito ay ang pangmasang kampanya na naglalayong maibahagi at maipaunawa sa mas malawak na hanay ng mamamayan ang nilalaman ng Anti-Discrimination Bill, at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pambansang saklaw na batas na magbibigayproteksyon sa mga mamamayan mula sa diskriminasyon base sa SOGIE sa taong 2020.

Pinangungunahan ito ng BAHAGHARI, isang militante’t makabayang organisasyon ng mga LGBT+.

Paano ako makakatulong sa kampanyang #AchibDisBill2020?

Hinihikayat namin kayong maging parte ng aming mga ikakasang aktibidad na may kinalaman sa kampanyang ito tulad ng:

• Pagpunta sa mga information dissemination drive;

• Pagbigay ng mga suhesyon at komento para sa pagpapalakas at pagpapa-unlad ng ADB;

• Pagpirma sa petisyon ng inyong pagsang-ayon na maisabatas na ang ADB;

• Pagpapakita ang iyong suporta sa ADB sa social media, gamit ang hashtag na #AchibDisBill2020 at #ADB2020;

• Paglahok sa mga pagkilos upang patuloy na kalampagin ang Kongreso na ipasa na ang ADB sa taong 2020; at

Pagsali sa BAHAGHARI.

Mass Mailing Form

Find your representatives in this Google sheet and fill out the form below to generate an email! We've written a short template for you. Feel free to change it up to avoid our emails being marked as spam.


(This will open your mail app.)